Külföldi ügyfelek

 

Tájékoztatás a külföldi hitelezők számára:

Követelésbehajtás a külföldi személyek és társaságok számára:

világAmennyiben a végrehajtási eljárás során nemzetközi elem is fellép, szükséges minél előbb megoldani a szlovák végrehajtó joghatóságát.  A végrehajtó joghatósága Szlovákiában a Szlovák Köztársaság területére korlátozódik.  Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó a Szlovák Köztársaságban kizárólag az adós a Szlovák Köztársaság területén lévő vagyonát sújthatja.  Eközben azonban az adós nemcsak a Szlovák Köztársaság állampolgára lehet, hanem egy a szlovák jogrend alapján megalapított társaság is.  Lehet az bármilyen állam alanya azon feltétele teljesítése mellett, hogy a Szlovák Köztársaság területén sújtható vagyonnal rendelkezik.  Az adós sújtható vagyona alatt ingatlanokat, ingó vagyont, de akár az adós bevételét/bérét, annak követeléseit, értékpapírjait és más vagyoni jogait is értjük.

A végrehajtási eljárás lefolytatásának alapfeltétele, hogy létezzen egy ún. végrehajtó okirat, azaz az állami bíróság, választottbíróság egy végrehajtható végzése, illetve egy más végrehajtható közokirat, amely egy másik országból származik.  Az ilyen végrehajtó okirattal rendelkező hitelező egy szlovák végrehajtóhoz végrehajtás lefolytatási javaslatot nyújthat be (szlovák nyelven), amelyhez csatolja a végrehajtó okirat hitelesített másolatát szlovák nyelvre fordítva, és megfizeti a 16,50 Euró összegű bírósági illetéket.  A végrehajtás lefolytatására tett javaslat kidolgozását a bírósági végrehajtó hivatala biztosítja be.  A hitelező azonban ügyvéddel képviseltetheti magát, aki a hitelező helyet kidolgozza a javaslatot, és a teljes eljárás során védi annak jogos érdekeit.

A végrehajtás lefolytatására tett javaslat beadása után kérelmezi az illetékes állami /polgári/ bíróságnál a megbízás kiadását (a bíróság írásos jóváhagyása a javasolt végrehajtás lefolytatásával kapcsolatban), és annak kiadását követően a végrehajtó gondoskodik a végrehajtás lefolytatásáról az adóssal szemben.  A végrehajtás sikeres lefolytatása után a bírósági végrehajtó átutalja a behajtott összeget a hitelező számlájára, és ezáltal a végrehajtási eljárás lezárul.  Sikeres behajtás esetén a hitelező visszakapja valamennyi elismert eszközt, és nem terheli semmilyen további költség (a success fee díjon kívül, amennyiben megegyezésre került).  A végrehajtás költségeit a végrehajtó az adós vagyonából hajtja be.

 

Végrehajtó okirat

 

Végrehajtó okirat értjük az állami bíróság vagy választottbíróság végrehajtható végzését, illetve egy más végrehajtható közokiratot, amely egy másik országból származik.  A jobb tájékozódás érdekében a végrehajtó okiratokat az alábbi módon osztjuk fel:

-           Végrehajtó okiratok az EU-ból

-           Végrehajtó okiratok az EU-n kívülről

-           Választottbírósági határozatok (tekintet nélkül a származási országra)

 

Végrehajtó okiratok az EU-ból

Az EU-ból származó végrehajtó okiratok esetében javasoljuk az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete 9. cikke szerinti eljárásmódot, és a végrehajtó okiratot európai végrehajtó okiratként (EVO) megjelölni. Az EVO-ként megjelölt végrehajtó okirat esetében a további eljárás során az ilyen európai végrehajtó okiratra hazai (szlovák) végrehajtó okiratként tekintenek, és a végrehajtás során nincs szükség további jogügyleteket elvégezni (a 805/2004 Rendelet 5.cikke). Európai végrehajtó okiratként megjelölhetők a következő döntésfajták:

-           végzés (Judgement) azonban nem a választottbíróságtól

-           egyezség (court settlement)

-           közokirat (authentic instrument)

További információ az európai végrehajtó okiratról a 805/2004 sz. Rendeletben található.

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete értelmében a Szlovák Köztársaságban végrehajtást lehet végezni európai fizetési meghagyás alapján is, amelyet a bíróság végrehajthatónak nyilvánít (az 1896/2006 Rendelet 18.cikke). Amennyiben az európai fizetési meghagyást végrehajthatónak nyilvánítják, a további eljárás során az ilyen végrehajtó okiratra hazai (szlovák) végrehajtó okiratként tekintenek, és a végrehajtás során nincs szükség további jogügyleteket elvégezni (az 1896/2006 Rendelet 19.cikke).

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete értelmében a Szlovák Köztársaságban végrehajtás folytatható le a tagállamban európai eljárás keretén belül kiadott Végzés alapján is kis értékű követelések eljárása esetén (2.000,- Euróig terjedő tőke, kamatok és illetékek nélkül).  Az ilyen végzés a Szlovák Köztársaságban elismerésre kerül annak elismerése ellen történő fellebbezés lehetősége nélkül, és ugyanolyan feltételek mellett kerül végrehajtásra, mint a szlovák végzés (a 861/2007 Rendelet 20. és21. cikke).

Egyéb végrehajtó okiratok esetében, amelyek az EU tagállamokból származnak, és nem kerültek megjelölésre európai végrehajtó okiratként vagy európai fizetési meghagyásként, illetve kis értékű követelések eljárása során hozott végzésként sem, a Tanács 44. sz. Rendelete alapján kell eljárni (Brüsszel 1).  A fenti végrehajtó okiratok esetében az eljárás ügyintézési és idő szempontjából is igényesebb lehet.

 

Végrehajtó okiratok az EU-n kívülről:

Az EU tagországaitól eltérő más országokból származó bírósági döntését az illetékes nemzetközi szerződések és a Szlovák Köztársaság belső jogrendje szabályozza (a T.t. 97/1963 sz. törvénye a nemzetközi magán- és eljárási jogról). A határozatok esetében, amelyeket nem az EU tagállamaiban adtak ki érvényes, hogy a végrehajtás ügyintézési és idő szempontjából is igényesebb, mivel a bíróságok először mindig megkövetelik az elismerési eljárást a végrehajtási eljárás előtt (a T.t. 97/1963 sz. törvénye 63. §-a).  Ez nem érvényes abban az esetben, ha egy nemzetközi szerződés, amely köti Szlovák Köztársaságot és a származási országot is, erről másként rendelkezik.

 

Választottbírósági határozatok (tekintet nélkül a származási országra):

Az idegen választottbírósági határozatok végrehajtására nem alkalmazható az Európai Parlament és Tanács 805/2004/EK rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról (2. cikk 2.bek. d) betűpont), illetve a Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről (Brüsszel 1) (1. cikk 2.bek. d) betűpont) még abban az esetben sem, ha a választottbírósági végzés az EU tagállamából származna.  Tekintet nélkül a származási országára a választottbírósági végzést nem lehet európai végrehajtó okiratként megjelöltetni.

A jogszabályozásra a nemzetközi szerződések vonatkoznak (pl. Egyezmény a Külföldi Választottbírósági Határozatok Elismeréséről és Végrehajtásáról, amelyet 1958.6.10-én kötettek New Yorkban – közzétéve a Szlovák Köztársaság Törvénytárában a T.t. 74/1959 sz. alatt) és a Szlovák Köztársaság belső jogrendje (a T.t. 244/2002 sz. törvénye a választottbírósági eljárásról).  Alapjában véve érvényes, hogy a külföldi választottbírósági határozatok végrehajtása ügyintézési és idő szempontjából is igényesebb lehet, számos esetben azonban a határozat végrehajtása minden további jogügylet nélkül történik.

 

A fenti információk bővebb kifejtése érdekében lépjenek velünk kapcsolatba a +421 –2– 546 30 654 telefonszámon.